ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า
ใกล้สถานี BTS MRT AirPortLink BRT
เขตในกรุงเทพฯ
ใกล้ย่านธุรกิจ
ใกล้มหาวิทยาลัย
ใกล้นิคมอุตสาหกรรม
ตามจังหวัด

Slide 1
Slide 2
Slide 3
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีลม
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้สถานี BRT รถโดยสารด่วนพิเศษ
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า กรุงเทพฯ แบ่งตามเขต
มหาวิทยาลัยของรัฐ
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ภาคกลาง มหาวิทยาลัยของรัฐ
| มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | มหาวิทยาลัยศิลปากร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
มหาวิทยาลัยเอกชน
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเอกชน
| มหาวิทยาลัยรังสิต | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | มหาวิทยาลัยชินวัตร | มหาวิทยาลัยปทุมธานี | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเกริก | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ | มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) | มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด | มหาวิทยาลัยสยาม | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | มหาวิทยาลัยคริสเตียน | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | มหาวิทยาลัยธนบุรี | มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี | สถาบันรัชต์ภาคย์ | สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | สถาบันอาศรมศิลป์ | สถาบันกันตนา |
มหาวิทยาลัยของรัฐ
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยของรัฐ
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยของรัฐ
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยของรัฐ
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ภาคใต้ มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ภาคใต้ มหาวิทยาลัยเอกชน
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน ภาคเหนือ
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
| นิคมอุตสาหกรรมบางชัน | นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง | นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี | นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (โครงการ 2) |
จังหวัดปทุมธานี
| สวนอุตสาหกรรมบางกระดี่ | เขตอุตสาหกรรมนวนคร |
จังหวัดสมุทรปราการ
| นิคมอุตสาหกรรมบางปู | นิคมอุตสาหกรรมบางพลี | นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) | นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) |
จังหวัดสมุทรสาคร
| นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร | นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร | นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร |
จังหวัดสระบุรี
| นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย | นิคมอุตสาหกรรมหนองแค | สวนอุตสาหกรรมสระบุรี |
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า | นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน | นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร | สวนอุตสาหกรรมโรจนะ |
จังหวัดราชบุรี
| นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี | นิคมอุตสาหกรรมวีอาร์ เอ็ม |
จังหวัดเพชรบุรี
| นิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City) |
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน ภาคตะวันออก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
| นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ | นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ | นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี | นิคมอุตสาหกรรม 304 ปาร์ค2 ฉะเชิงเทรา | สวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ |
จังหวัดชลบุรี
| นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี | นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร | นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4) | นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) | นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (โครงการ 2) | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 | นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสตรีส์ |
จังหวัดปราจีนบุรี
| นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี | นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี | นิคมอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี | นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี | นิคมอุตสาหกรรม304 |
จังหวัดระยอง
| นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) | นิคมอุตสาหกรรมผาแดง | นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด | นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย | นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล | นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือ เอเชีย เทอร์มินัล | นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) | นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 | สวนอุตสาหกรรมโรจนะ | สวนอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น |
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ใกล้นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน ภาคใต้
จังหวัดสงขลา
| นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ |
จังหวัดปัตตานี
| นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล |
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ตามจังหวัด ภาคเหนือ
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ตามจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ตามจังหวัด ภาคกลาง
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ตามจังหวัด ภาคตะวันออก
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ตามจังหวัด ภาคตะวันตก
ค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ตามจังหวัด ภาคใต้